سلسله جلسات هماهنگی پزشکی ورزشی استان تهران آغاز شد

هیات پزشکی ورزشی استان تهران  جهت الگوسازی و هماهنگی هیات های پزشکی ورزشی تابعه جلسات حضوری را همراه با ریاست هیات پزشکی ورزشی حوزه ها وشهرستانها پس از آبی شدن  رنگ کرونایی استان تهران  آغاز نمود.

به گزارش روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی استان تهران، این نشست ها در راستای ارتقای عملکرد هیات های پزشکی ورزشی دررابطه با نحوه عملکرد کمیته های متفاوت درمحل هیات های پزشکی ورزشی تابعه برگزار می شود.

شایان ذکر است بازرسی ها از حوزه شمال غرب با حضور سیران یونسی دبیر هیات پزشکی ورزشی ،زهرا شمسه خزانه دار هیات پزشکی ، ایلکا رئیس اداره ورزش وجوانان حوزه شمال غرب ودکترسیدحجت طاهری رئیس هیات پزشکی ورزشی حوزه  شروع شد.

  • 08:42
  • 1400/09/27
  • 2914