سه شنبه یازدهم بهمن ماه

ازسوی ستاد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی استان تهران اعلام شد

همزمان با بازگشایی مجدد باشگاه های استان تهران، بازرسی های منسجم آغاز شده است

بازرسی از اماکن ورزشی استان تهران اززمان مجدد بازگشایی باشگاهها به صورت منسجم انجام می گردد.
راحله ارحج افزود : تعداد 189 باشگاه که دارای تخلف بوده دراین زمان شناسایی ومشخصات آنها به اداره کل ورزش وجوانان وفدراسیون پزشکی ورزشی استان تهران اعلام شد