سه شنبه یازدهم بهمن ماه

شروع بازرسی از باشگاه ها واماکن ورزشی استان تهران

از ابتدای سال تاکنون تعداد 2018 باشگاه مورد بازرسی قرارگرفته است

به گزارش راحله ارجح سرناظر کمیته نظارت  هیات پزشکی ورزشی استان تهران از ابتدای سال تاکنون تعداد  2018 باشگاه مورد بازرسی قرارگرفته است که در این بازرسی ها نحوه صدور عضویت خدمات درمانی ورزشکاران درباشگاهها ، بهداشت وتهویه وپروتکل های بهداشتی وتجویز دارو ومکمل بررسی شده است ومدارک مورد نیاز جهت تایید فنی ماساژ وحرکات اصلاحی درباشگاه ها تحویل داده شد.