دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه

کلیات اچ آی وی

اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است

هیات پزشکی ورزشی استان تهران جهت افزایش اطلاعات ورزشکاران وجامعه ورزش درخصوص عفونت  HIV فایل ذیل را ارائه میدهد .