جمعه یکم مرداد ماه

گزارش تصویری

مجمع سالیانه هیات پزشکی ورزشی استان تهران

مجمع سالیانه هیات پزشکی ورزشی استان تهران

جهت افزایش رفاه حال ورزشکاران جلسات کمیته خدمات درمانی با حضور مسئولین حوزه وشهرستانهای فعال

جهت افزایش رفاه حال ورزشکاران جلسات کمیته خدمات درمانی با حضور مسئولین حوزه وشهرستانهای فعال

جلسه هماهنگی کمیته نظارت وبازرسی با رابطین نظارت درحوزه وشهرستانها

جلسه هماهنگی کمیته نظارت وبازرسی با رابطین نظارت درحوزه وشهرستانها